Ubezpieczenie - koszty rezygnacji

"Bezpieczne Rezerwacje" | rezygnacja+przerwanie


Zalecenia

Zalecamy Państwu opcjonalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dające możliwość zwrotu 100% wartości imprezy turystycznej*.

TO UBEZPIECZENIE możesz dokupić wyłącznie w trakcie dokonywania rezerwacji online lub poprzez kontakt z biurem w dniu założenia rezerwacji.

*Koszt imprezy turystycznej to = cena imprezy turystycznej minus kwota/stawka za ubezpieczenie "Bezpieczne rezerwacje"


Proponowane ubezpieczenia


Warunki ubezpieczenia

Proszę zwróć uwagę na ten zapis:

Z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączone są rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn wymienionych w § 11 dotyczące Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży bądź osób im bliskich.


Definicje

Osoba bliska: małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, osoba przysposobiona oraz jej małżonek, konkubent i konkubina, dziadkowie, teściowie, zięć i synowa.

Współuczestnik podróży: osoby biorące udział w danej imprezie turystycznej, które są wskazane w jednej umowie zawartej z biurem podróży i zakwaterowane w tym samym pokoju.


Okres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż:

 • Następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z podróży
 • Z momentem rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, nie później jednak niż:

 • W momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z imprezy turystycznej
 • Z momentem rozpoczęcia realizacji usługi turystycznej, której data jest najwcześniejsza ze wszystkich usług z pakietu – w przypadku wyjazdu pakietowego
 • Z końcem dnia poprzedzającego dzień zakończenia imprezy turystycznej – w przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej


Sprawdź przedmiot, zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności:Postępowanie w przypadku rezygnacji

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej należy:

 • Niezłocznie wyślij do nas (Wygoda) maila z informacją o rezygnacji, najpóźniej 2 dni od zaistnienia zdarzenia
 • W ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub poinformowania biura dostarczyć bezpośrednio do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:
  • Wypełniony druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wraz z załącznikiem Nr 1: pobierz
  • Załącznik nr 1 wypełniasz samodzielnie po otrzymaniu od nas maila z niezbędnymi danymi
  • Umowę o imprezę turystyczną wraz z Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • Oryginały rachunków i dowodów wniesionych opłat
  • Oświadczenie o złożonej w biurze podróży rezygnacji z imprezy turystycznej poświadczone przez to biuro
  • Dokumentację medyczną potwierdzającą konieczność rezygnacji
  • Zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu (jeśli dotyczy)


Dokumenty należy wysłać na adres: info.likwidacja@signal-iduna.pl. Informujemy, iż specjaliści SIGNAL IDUNA skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.


Kontakt

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
dmiogrodzka 9
01 – 204 Warszawa, Tel. +48 22 50 56 160


Dokumenty do pobrania