Ubezpieczenie - koszty leczenia

"Bezpieczne Podróże" | Warunki Ubezpieczenia


Imprezy organizowane za granicą

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o. (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A w ramach polisy zbiorowej w wariancie:


PAKIET PODSTAWOWY zawsze w cenie Twojego wyjazdu obejmuje :

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
 • nagłe zachorowanie na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami
 • do 70 000 EUR - KL (koszty leczenia)
 • do 10 000 EUR - KR (koszty ratownictwa, zawiera się w KL)
 • 3000 PLN - bagaż i sprzęt sportowy 
 • 30 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 30 000 EUR - OC (w przypadku szkód związanych z amatorskim uprawianiem sportów lub sportów zimowych limity odpowiedzialności OC wynoszą: przy szkodach osobowych do 15 000 EUR przy szkodach rzeczowych do 7 500 EUR.)
 • pomoc tłumacza podczas kontaktu z ubezpieczycielem, rozmowy telefoniczne z lekarzem w języku polskim


Dodatkowy szeroki zakres assistance dla narciarzy w cenie wyjazdu:

 • zwrot za karnet (w razie nieszczęśliwego wypadku lub hospitalizacji ubezpieczonego),
 • dodatkowe zakwaterowanie w razie zejścia lawiny (z limitem 150 EUR),
 • świadczenie w przypadku zamkniecie tras narciarskich w obrębie 30 km od miejsca zakwaterowania limit 20€/dzień maksymalnie do 5 dni,
 • wypożyczenie sprzętu sportowego (w razie kradzieży, zniszczenia) limit 20 EUR/dzień przez maksymalnie 10 dni.
  Szczegółowy zakres ochrony zgodnie z zapisami w OWU Bezpieczne Podróże Nr 42/Z/2021 z dnia 19 Lipca 2021 roku.


Uwagi dotyczące okresu ubezpieczenia:

Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży. Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA rozpoczyna się zgodnie z datami imprezy turystycznej, a ponadto:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia, pomocy prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski przy wyjeździe i kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Polski
 • ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Bagażu rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez Ubezpieczonego i kończy się w momencie zakończenia podróży – powrót do miejsca zamieszkania
 • w przypadku osób rozpoczynających podróż z kraju innym niż Polska, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy kraju wyjazdu i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie.


Sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia o PAKIET EXTRA - płatny dodatkowo:

PAKIET EXTRA, posiada ochronę w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych między innymi:

 • jazda poza trasami,
 • jazda po muldach,
 • skoki narciarskie,
 • skitouring poza trasami.


PAKIET EXTRA rozszerza sumy ubezpieczenia o:

 • KL 130 000 EUR w tym koszty ratownictwa 10 000 EUR,
 • NNW 40 000 PLN,
 • bagaż i sprzęt sportowy 4000 PLN,
 • OC 40 000 EUR,
 • w przypadku skierowania na izolację lub kwarantannę i obejmuję pokrycie kosztów przedłużonego pobytu i dodatkowych kosztów transportu powrotnego do 3000 EUR.

PAKIET PODSTAWOWY wraz z rozszerzeniem EXTRA daje ochronę przy uprawianiu sportów zimowych o wartości:

 • KL 200 000 EUR w tym koszty ratownictwa 20 000 EUR,
 • NNW 70 000 PLN,
 • bagaż i sprzęt sportowy 7000 PLN,
 • OC 70 000 EUR.


Pakiety zostały przygotowane specjalnie z myślą o naszych klientach.


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Karta EKUZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualnej hospitalizacji za granicą kraju w przypadku leczenia w publicznych placówkach medycznych, ale pamiętajmy, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów i nie pokrywa leczenia w prywatnych placówkach medycznych. Dlatego zalecamy rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego.Definicje

 • Sporty zimowe: amatorsko uprawiane na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscypliny sportowe, których lista znajduje się w Załączniku nr 3 do OWU.
 • Sporty ekstremalne: amatorskie lub wyczynowe uprawianie sportu, w dyscyplinach które wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka oraz uczestniczenie w ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
 • Choroba przewlekła: wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.
 • Klauzula ubezpieczenia kwarantanny/izolacji: Na mocy niniejszej klauzuli, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do przedmiotu ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą Kraju Zamieszkania został objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją, włączone są udokumentowane koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego obejmujące koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu do Kraju zamieszkania.
 • Obowiązkowa kwarantanna: odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, na podstawie skierowania na kwarantannę przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne.
 • Izolacja: odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, który nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.


Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie podstawowe obejmuje m.in. wypadki na stoku (transport ze stoku, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju) oraz OC narciarza. W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy.
 • Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie.
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy wyjazdu mają odnotowany na voucherze.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Wygoda Travel Sp. z o.o. na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia warunków.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.


Imprezy organizowane w Polsce

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez WYGODA na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

 • NW (nieszczęśliwe wypadki) do 10 000 zł


Dodatkowe informacje

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże - zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. - pobierz
 • Instrukcja postępowania dla ubezpieczonych - dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż - Signal Iduna - zobacz więcej
 • Więcej szczegółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.